Zadejte své klíčové slovo

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti PANELREKO, s.r.o.

 

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností PANELREKO, s.r.o., IČ 260 39 061, se sídlem Křejpského 1523/15, 149 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90416, a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webového rozhraní www.panelreko.cz, na pobočkách společnosti PANELREKO, s.r.o. či při jiné činnosti pracovníků společnosti PANELREKO, s.r.o., a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování osobních údajů tyto zásady použitelné.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Společnost PANELREKO, s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen jako „zákon“). V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování můžete využít některý z těchto kontaktů:

Adresa pro doručování: Křejpského 1523/15, 149 00 Praha 4

Telefonní číslo: +420 602 168 459

Kontaktní e-mail: praha@panelreko.cz

Společnost PANELREKO, s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů

 

2. Ochrana osobních údajů

Při zadání dotazu, poptávky našich služeb, pokud potřebujete zpracovat kalkulaci nebo pokud se přihlásíte k odběru našich rad a tipů či jiného typu newsletteru, vždy předáváte společnosti PANELREKO, s.r.o. některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní www.panelreko.cz dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž má společnost PANELREKO, s.r.o. přístup. Jak Vás informujeme při jejich poskytnutí, tímto úkonem a užíváním webového rozhraní udělujete souhlas se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Pro zpracování Vašich osobních údajů totiž musíme vždy mít řádný právní základ. V případě registrace k odběru našich rad a tipů, zadání dotazu, poptávky služeb či poptávky zpracování kalkulace je takovým právním základem Vás souhlas se zpracováním Vašich údajů.

V případě poskytnutí údajů při vlastní objednávce našich služeb, tedy při uzavírání smlouvy, je tímto právním základem skutečnost, že údaje potřebujeme k uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 

Dalším právním základem pro zpracování některých údajů je náš oprávněný zájem na jejich zpracování. Jedná se zpravidla o zpracování údajů získaných při plnění smluv či od uživatelů, kteří s takovým zpracováním vyslovili souhlas. Naším oprávněným zájmem je například rozvoj našich obchodních aktivit, udržení kontaktu se stávajícími zákazníky či zájemci o naše služby a v neposlední řadě i propagace našich služeb. 

2.1 Co jsou osobní a další údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace k odběru našich rad a tipů. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště či telefonní číslo, pokud tyto údaje samy o sobě či v kombinaci s dalšími údaji umožňují identifikaci konkrétní osoby. 

2.2 Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní www.panelreko.cz a využívání služeb, které prostřednictvím tohoto webového rozhraní nabízíme. Jsou pro nás rovněž nezbytné v případě, že si objednáte naše služby, abychom věděli, s kým smlouvu uzavíráme, měli nezbytné podklady pro plnění smlouvy a v případě potřeby Vás mohli kontaktovat. Údaje déle mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní www.panelreko.cz.

Údaje mohou být rovněž využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení služeb, a to po dobu trvání právního základu pro tento způsob využití osobních a dalších údajů. V některých případech, jako je například uskutečnění objednávky našich služeb, takto můžeme činit, dokud proti tomu nevznesete námitku (viz bod 2.5), v jiných případech tak můžeme činit jen s Vaším souhlasem, o jehož udělení jste vždy žádáni před poskytnutím osobních údajů.

2.3 Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány vždy jen po dobu trvání účelu, pro který jsou zpracovávány, a po kterou je dán právní základ jejich zpracování. Pokud nám osobní údaje například předáte při uzavření smlouvy na naše služby, budeme je zpracovávat po dobu plnění předmětné smlouvy a poté po dobu, kdy bude trvat náš oprávněný zájem na vedení evidence obchodních případů a propagaci našich služeb.

V případě zpracování údajů poskytnutých při vyplnění formuláře na webovém rozhraní www.panelreko.cz, u kterého vyslovíte souhlas se zpracováním osobních údajů, tyto budeme uchovávat do doby, kdy odvoláte Vás souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete. Do té doby budou zpracovány za účelem odpovědi na váš dotaz či poskytnutí poptávané služby.

 2.4 Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám, které pro nás zajišťují služby nabízené na webovém rozhraní www.panelreko.cz včetně jejich realizace a úhrady jejich ceny, případně osobám, které nám poskytují služby zajišťující provoz webového rozhraní a software používaného při naší činnosti.

Jmenovitě se tak jedná o:

poskytovatele hostingu, e-mailových služeb a databází spojených s provozem www.panelreko.cz: ČESKÝ HOSTING s.r.o., IČ 272 45 357

poskytovatele marketingových služeb: RobertNemec.com, s.r.o., IČ 282 33 174

 

3. Práva subjektů údajů

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o Vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích údajů). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo námi pověřený zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s právními předpisy, můžete:

  • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů;
  • podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tím není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

 

4. Zpracování dalších údajů z webového rozhraní www.panelreko.cz

4.1 Služby společnosti Google, Seznam a soubory cookies

Webové rozhraní www.panelreko.cz pro svou činnost využívá takzvané „cookies“ a dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Dále naše společnost využívá služby společnosti Seznam.cz, a.s. (dále jen „Seznam“) které umožňují návštěvníkům webového rozhraní www.panelreko.cz ukazovat naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam. K využívání cookies dochází i v rámci využívání dalších služeb společností Google a Seznam.

Údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní www.panelreko.cz, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. 

4.2 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní www.panelreko.cz, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní a jeho lepší fungování. Mohou být využívány i pro další propagaci našich služeb.

Používáním webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, Seznam a naší společností, a to způsobem a k účelům v těchto zásadách uvedených. 

Na webovém rozhraní www.panelreko.cz užíváme tyto typy soubory cookies:

Funkční cookies – jedná se o cookies, které jsou nezbytné k zajištění základních funkcí webového rozhraní. Funkční soubory cookies umožňují fungování jednotlivých součástí webového rozhraní či sledování jeho návštěvnosti. Tyto druhy cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a souhlas s jejich používáním se nevyžaduje. Funkční cookies jsou tedy využívány vždy. 

Marketingové cookies – tyto cookies shromažďují marketingově využitelné údaje, například za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd. K využívání cookies tohoto druhu potřebujeme Váš souhlas, který udělíte potvrzením souhlasu na liště, která se Vám zobrazila při příchodu na webové rozhraní. 

Výkonnostní cookies – jejich účelem je vylepšovat a zefektivňovat funkce webového rozhraní sledováním aktivit jeho návštěvníků. Díky výkonnostním cookies si webové rozhraní například pamatuje Vaše preference a dokáže tak urychlit a zefektivnit zpracování Vašich požadavků. K využívání cookies tohoto druhu potřebujeme Váš souhlas, který udělíte potvrzením souhlasu na liště, která se Vám zobrazila při příchodu na webové rozhraní.

4.3 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících odkazech:

Chrome

Firefox 

Internet Explorer

Android

4.4 Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů. 

4.5 Jak Seznam využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Seznam využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: GDPR a reklama na Seznamu. 

4.6 Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, Google Ads od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč – viz bod 4.3.